Image1\
Imamo 1 gost na mreži

Savjetovalište baner 150

vm berane

fontis

 

Imanje rakocevic

 

 

 

 

 

Mjesto i uloga promocije zdravlja u zdravstvenom sistemu

 mjesto i uloga promocije zdravlja

Faktori optimalnog zdravlja

Zdravlje je osnovno ljudsko pravo, a promocija zdravlje predstavlja esencijalnu starategiju novog javnog zdravstva i neophodnu komponentu za realizaciju ciljeva politike “Zdravlje za sve”. Osim toga, promocija zdravlje može da doprinese smanjenju nejednakosti u zdravlje, unapređenju ljudskih prava, izgradnju socijalnog kapitala, da utiče na formiranje i modifikaciji ponašanja, kao i da formira ostale bazične vrijednosti zdravlja. Ideja promocije zdravlje jeste stvaranje potencijala za dobro zdravlje ili njegovo unapređenje, prije nego što se zdravstveni problem ili ugroženost pojave. Prema tome, promocija zdravlje se generalno definiše kao zajednički koncept koji podrazumijeva osposobljavanje ljudi i zajednice da povećaju kontrolu nad svojim zdravljem i da ga unaprijede, zalaganje za sva stanja koja podržavaju zdravlje, kao i stvaranje zdrave javne politike.


Četiri bazična principa promocije zdravlje su:

- Posvećenost onih koji donose odluke
- Međusektorska saradnja
- Usmjerenost na stanovništvo
- Učešće zajednice


Generalno, cilj promocije zdravlje je podizanje nivoa zdravlja stanovništva, a ne sprečavanje bolesti. Karakteristika promocije zdravlje je usmjerenost na cjelokupno stanovništvo i njegovu okolinu, za razliku od preventivnih postupaka, koji su prvenstveno usmjereni na grupe stanovništva izložene najvećem riziku od oboljevanja.


U intervalu od jedanaest godina održane su četiri međunarodne konferencije koje su uobličile koncept promocije zdravlje. Na prvoj od četiri konferencije, održanoj u Otavi 1986. godine donesena je Povelja Svjetske zdravstvene organizacije, koja definiše promociju zdravlja kao proces koji ljudima omogućava da unaprijede svoje zdravlje i osposobe se za kontrolu zdravlja.


Kao prioritete u strategiji ova povelja navodi:

- izgradnju politike usmjerene na zdravlje,
- stvaranje okoline koja doprinosi zdravlju,
- jačanje aktivnosti na nivou zajednice,
- razvijanje ličnih znanja i vještina koje doprinose zdravlju,
- kao i reorijentaciju zdravstvene službe.


Na osnovne komponete zdravlje djeluje se adekvatnim mjerama intervencije, koje prema principima promocije zdravlje obuhvataju lična znanja, ponašanje i vještine koje utiču na zdravlje, edukaciju i organizaciju zdravstvene službe, zatim biološki i genetski potencijal, zdrav razvoj djeteta, zaposlenost i radne uslove, dohodak i socijalni status kao i društvenu brigu i podršku. Na osnovu prethodno navedenog, promocija zdravlje je zadatak cijelog društva, a zdravstvo ima izuzetno važnu ulogu u pojedinim zadacima. To se posebno odnosi na aktivnosti usmjerene na usvajanje zdravijeg načina života, odnosno usvajanje korisnih, a mijenjanje šetnih životnih navika, kao i osposobljavanje pojedinca za kontrolu sopstvenog zdravlja.

Promocija zdravlje naglašava potrebu promjene socijalnih, ekonomskih i drugih okolinskih determinati zdravlje, a te se promjene ne mogu postići samo vaspitanjem. No vaspitanje za zdravlje, ipak ima ključnu ulogu u iniciranju socijalnih i politickih promjena, koje su od ključnog značaja za promociju zdravlje. Prema tome, vaspitanje za zdravlje predstavlja esencijalnu startegiju promocije zdravlje.


Vaspitanje za zdravlje


Moderan koncept vaspitanja za zdravlje se polako oslobađa medicinskog modela u formulisanju svoje teorije. Umjesto orijentacije na pojedinca i njegovo ponašanje predmet interesovanja postaje socijalna determinisanost ponašanja, jer zdravstveno vaspitanje predstavlja kompleksan uticaj na ljudsko ponašanje i formiranje ličnosti tokom cijelog života. Proces vaspitanja za zdravlje se odvija, prije svega, u porodici, procesom primarne socijalizacije, ali se nastavlja i kasnije pod uticajem svih ostalih društvenih elemenata, u procesu sekundarne socijalizacije. Veliki broj studija potvrđuje uzročno-posljedične veze izmedu ponašanja i zdravlje. Smatra se da je oko dvije trećine smrtnih ishoda u razvijenim zemljema uzrokovano dejstvom riziko faktora u kojima ponašanje ima odlučujuću ulogu.

Zdravstveno-vaspitna intervencija je kontinuirana aktivnost, usmjerena ka zajednici, sa jasno definisanim ciljevima, ciljnim grupama, edukativnim strategijama i orijentisana na osnovne zdravstvene probleme.


U novije vrijeme bolesti srca i krvnih sudova, kao vodeći uzrok umiranja i bolničkog lijecenja u Crnoj Gori, predstavljaju zdravstveni problem koji ima prioritet u riješavanju. Na drugom mjestu su maligne bolesti, od kojih zajedno sa bolesnima srca umre tri četvrtine ukupno umrlih. Navedena oboljenja uzrokuju značajan broj potencijalno izgubljenih godina života, kao i značajno povećanje vrijednosti stope privremene i trajne invalidnosti, kao i stope apsentizma. Pri tome, smrti i oboljevanja izazvane ovim bolestima su u velikoj mjeri uzrokovane karakterističnim stilom života, te se mogu prevenirati.


Suštinski problemi uzrokovani su stilom života, koji ima sljedeće karakteristike: Procjenjuje se da više od polovine odrasle populacije puši, posebno mladih, izražena je zloupotreba alkohola, koja je prisutna povremeno kod trećine populacije, a svakodnevno pije oko 3% populacije, zloupotreba psihoaktivnih supstanci ima izražen trend rasta, nekorišćenje sredstava za kontracepciju od strane velikog broja mladih ljudi, neadekvatna ishrana i komplikacije koje se posljedično javljaju, fizička neaktivnost, stalno prisutan stres. U skladu sa navedenim evidentna je potreba izrade programa modifikacije postojećeg ponašanja i prihvatanja zdravih stilova života u cilju očuvanja i unapređenja zdravlje i prevencije bolesti. Vrlo je bitno formirati takvo okruženje koje će ponašanje koje nije u skladu sa zdravljem okarakterisati kao neprihvatljivo i promovisati nove stilove života koji su u svim aspektima prilagodeni zdravlju.

Preporuka je da svaki nacionalni program za prevenciju bolesti mora da sadrži sledeće zahtjeve: smanjenje broja pušača za 10%, posebno medu mladima, smanjenje broja gojaznih za 20%, unapređenje kvaliteta ishrane kao i povećanje broja stanovnika koji sprovode redovnu fizičku aktivnost za 20%. To su aktivnosti programa promocije zdravlja kao i dio prioritetnih zadataka za otkrivanje i liječenje vodećih bolesti.


Zdravstvena služba i vaspitanje za zdravlje


Zdravstvena služba ima veoma bitnu ulogu u procesu zdravstvenog vaspitanja, jer je usmjerena na podsticanje zdravog ponašanja, kao preduslova zdravlje. Vaspitanje za zdravlje predstavlja jednu od strategija zdravstvene politike, podjednako bitna kao i ostale za proces očuvanja i unapređenja zdravlje stanovništva. Zdravstveno vaspitna aktivnost se primjenjuje na svakom od nivoa zdravstvene zaštite u cilju očuvanja i unapređenja zdravlje, prevencije bolesti i smrti, smanjenju trajanja bolesti i komplikacija, kao i poboljšanju kvaliteta života. Monitoring efekata zdravstveno-vaspitnih aktivnosti prati se kontinuirano, ali je zato neophodno unaprijed definisati ciljeve koji mogu biti:


Bihevioralni – kojima se precizira koje se ponašanje želi promijeniti i u kom smjeru.

Edukativno -kognitivni ciljevi – kojima se perciziraju teme procesa vaspitanja za zdravlje.

U procesu vaspitanja za zdravlje ključna uloga pripada zdravstvenom radniku. Pri tome djelovanje može biti dvojako i to:

posredno, što podrazumijeva djelovanje svakog zdravstvenog radnika, a za šta nisu potrebna specifična znanja i vještine u ovoj oblasti. Prema našem Zakonu o zdravstvenoj zaštiti svaki zdravstveni radnik ima obavezu sprovođenja aktivnosti vaspitanja za zdravlje u okviru svoje svakodnevne djelatnosti. Neposredno djelovanje odnosi se na aktivnosti stručnjaka u oblasti vaspitanja za zdravlje.


Bez obzira na način angažovanja zdravstveni radnik ima obavezu da:
- Upozna probleme ljudi na teritoriji na kojoj radi.
- Upozna komponete ponašanja svojih klijenata koji mogu da ugroze zdravlje.
- Prepozna razloge konkertnog ponašanja.
- Pomaže ljudima da pronađu rješenje za svoje probleme.
- Podržava klijente u njihovom odabiru rješenja za probleme, koji su prilagođeni uslovima i njihovim mogućnostima.


U narednom periodu pred zdravstvenu službu postavljau se sledeći prioriteti:

- Genarlno osnaživanje promocije zdravlje kao bazične strategije zdravstvenog sistema.
- Jačanje edukacija kadra na primarnom nivou za rad u promociji zdravlja
- Realizacija vodice dobre prakse za preventivne zdravstvene usluge i promociju zdravlja

U okviru promocije zdravlje u narednom periodu neophodno je raditi na:
- Izradi sveobuhvatne i kvalitetneh nacionalne strategije.
- Uključivanje što više institucija i ličnosti u aktivnosti promocije
zdravih stilova života
- Podizanje nivoa svjesnosti javnosti o značaju prevencije i promocije zdravlja
- Izbor modela koji će se nastaviti u kontinuitetu
- Nastavak i jačanje postojeće nacionalne kampanje za promociju zdravlja
- Povećanje uključivanje ključnih partnera iz zajednice u realizaciji aktivnosti u promociji zdravlja
- Sprovođenje akcije u zajednici na lokalnom nivou
- Korišćenje podrške postojećih kapaciteta i pomoći njihove aktivnosti
- Unutar i međusektorska saradnja, kao i sa ostalijm partnerima.
- Poboljšanje pokrivenosti medijima u aktivnostima promocije zdravlja
- Povećanje zadovoljstva stanovništva novim pristupom zdravlju
- Razvijanje jake mreže u lokalnim zajednicama, kao podrške
promociji zdravlja

Author of this article: Prof. dr Agima Ljaljević, spec. socijalne medicine

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži

MEDICINA

Anesteziologija
Dermatovenerologija
Ginekologija i akušerstvo
Hirurgija
Infektive bolesti
Interna medicina
Neurologija
Oftalmologija
Opšta medicina
Otorinolaringologija
Patologija
Pedijatrija
Psihijatrija
Radiologija
Reumatologija
Socijalna medicina
Sudska medicina
Urologija